Mateřská škola Krhová navazuje na projekt „šablony I“ projektem „šablony II“

Mateřská škola Krhová navazuje na projekt „šablony I“ projektem „šablony II“

Mateřská škola Krhová navazuje na projekt „šablony I“ projektem „šablony II“

 

Mateřská škola Krhová opětovně získala z rozpočtu Evropské unie a Národních veřejných zdrojů dotaci na realizaci projektu „Podpora MŠ Krhová formou projektu šablon II“ (reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012491). Podpora byla získána v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – výzva č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní města Praha a navazuje tak na projekt realizovaný v minulých dvou letech – „Podpora MŠ Krhová formou projektu šablon I“ – Šablony I.

Projekt je realizován v období od 1.9.2019 do 31.8.2021. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Zajištěna tak bude personální podpora mateřské školy v podobě školního asistenta, který má za úkol pomoci pedagogům zejména při podpoře dětem ohroženým školním neúspěchem. Z projektu budou dále hrazeny aktivity v oblastech osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů MŠ (Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání, Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí - polytechnické vzdělávání), rozvojových aktivit MŠ (Projektový den ve škole i mimo školu) a spolupráce s rodiči dětí MŠ a veřejností (Komunitně osvětová setkávání).

Realizace projektu celkově povede ke zvýšení kvality předškolního vzdělávání na naší škole.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.