Naše školka - prezentace pro školní rok 2017/2018

Počet tříd ani názvy tříd se ve školním roce 2017-2018  nemění, byly otevřeny dvě běžné třídy a tři třídy speciální.


V červenci 2017 jsme zaslali na kraj seznamy dětí s platným doporučením poradenských zařízení, včetně jednacích čísel a identifikátorů znevýhodnění a požádali o souhlas se zřízením tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Ke schválení opakovaného souhlasu Krajským úřadem Zlínského kraje došlo k 31.8.2017.


Vzhledem k tomu, že letos se k zápisu do mateřské školy dostavilo více dětí s vadami zraku, které byly vyšetřené příslušným
SPC Zlín, souhlasil kraj se zřízením dvou tříd pro děti s vadami zraku a jedné třídy logopedické.


V novém školním roce 2017-2018 nastoupí do MŠ 90 dětí, z toho 9 dětí integrovaných v běžných třídách se dvěma asistenty pedagoga, 36 dětí ve speciálních třídách  (2 asistenti pedagoga na poloviční úvazky). Z projektu  "Podpora MŠ Krhová formou projektu šablon, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002139", máme k dispozici na poloviční úvazek také školního asistenta k určeným dětem.


V naší nabídce speciálních tříd při běžné mateřské škole musíme jednat operativně tak, abychom v zájmu dítěte vytvořili aktuální podmínky pro dětí se speciálními vzdělávacími potřebami dle platných doporučení poradenských zařízení. V případě všech speciálních tříd jsou podmínky zajištěny - všechny třídy jsou i prostorově propojeny s ortoptickou cvičebnou.


Nadále v našem zařízení pokračuje v činnosti ortoptická ambulance, supervizorem je MUDr. Šárka Šajtarová z Rožnova pod Radhoštěm. Tato lékařka zajišťuje odbornou ortoptickou péči nejen pro speciální třídy v MŠ, ale i pro děti z regionu. Lékařka dovybavila ortoptickou
cvičebnu potřebnými přístroji. Byli jsme rádi, že paní doktorka si cení naší práce. Důkazem je finanční příspěvek mateřské škole na pořízení interaktivní tabule "Chytrýsek".


V běžné třídě Sluníček jsou integrovány 2 děti na doporučení SPC Kroměříž, ke každému z nich byl zajištěn poradenským zařízením a ředitelkou školy asistent pedagoga na plný úvazek.


Ve speciální třídě Delfínků jsou zařazeny děti s vadami zraku, ve třídě je přítomen asistent pedagoga na poloviční úvazek z kraje, polovinu úvazku bude hradit Obec Krhová z provozních prostředků MŠ. Tento asistent je k dispozici paní učitelce se sníženou vyučovací povinností. Náplní asistentky pedagoga je individuální práce s dítětem s těžkou vadou řeči a zraku. Dalším úkolem této asistentky je převádění dětí z běžných tříd k individuální logopedické péči.


Ve třídě Želviček je integrován chlapec na doporučení SPC Kroměříž s asistentem pedagoga rovněž na poloviční úvazek.


Ve třídě Papoušků je integrovaný chlapec s vadou zraku a těžkou logopedickou vadou. Pracuje zde na poloviční úvazek školní asistent, jehož mzda je hrazena z prostředků projektu OP VVV.

  •  

  •