Naše školka - prezentace pro školní rok 2018/2019

 

 

Počet tříd ani názvy tříd se ve školním roce 2017-2018  nemění, byly otevřeny dvě běžné třídy a tři třídy speciální.

V červenci 2017 jsme zaslali na kraj seznamy dětí s platným doporučením poradenských zařízení, včetně jednacích čísel a identifikátorů znevýhodnění a požádali o souhlas se zřízením tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Ke schválení opakovaného souhlasu Krajským úřadem Zlínského kraje došlo k 31.8.2017.

Vzhledem k tomu, že letos se k zápisu do mateřské školy dostavilo více dětí s vadami zraku, které byly vyšetřené příslušným SPC Zlín, souhlasil kraj se zřízením dvou tříd pro děti s vadami zraku a jedné třídy logopedické.

V novém školním roce 2017-2018 nastoupí do MŠ 90 dětí, z toho 9 dětí integrovaných v běžných třídách se dvěma asistenty pedagoga, 36 dětí ve speciálních třídách .Z projektu  „Podpora MŠ Krhová formou projektu šablon, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002139“,máme k dispozici také školního asistenta k určeným dětem.

 

V naší nabídce speciálních tříd při běžné mateřské škole musíme jednat operativně tak, abychom v zájmu dítěte vytvořili aktuální podmínky pro dětí se speciálními vzdělávacími potřebami dle platných doporučení poradenských zařízení. V případě všech speciálních tříd jsou podmínky zajištěny – všechny třídy jsou i prostorově propojeny s ortoptickou cvičebnou.

Nadále v našem zařízení pokračuje v činnosti ortoptická ambulance, supervizorem je MUDr. Šárka Šajtarová z Rožnova pod Radhoštěm. Tato lékařka zajišťuje odbornou ortoptickou péči nejen pro speciální třídy v MŠ, ale i pro děti z regionu. Lékařka dovybavila ortoptickou cvičebnu potřebnými přístroji. Byli jsme rádi, že paní doktorka si cení naší práce. Důkazem je finanční příspěvek mateřské škole na pořízení interaktivní tabule „Chytrýsek“.

 

V běžné třídě Sluníček jsou integrovány 2 děti na doporučení SPC Kroměříž, ke každému z nich byl zajištěn poradenským zařízením a ředitelkou školy asistent pedagoga.

 

Ve speciální třídě Delfínků jsou zařazeny děti s vadami zraku, ve třídě je přítomen asistentka pedagoga Její náplní je individuální práce s dítětem s těžkou vadou řeči a zraku. Dalším úkolem této asistentky je převádění dětí z běžných tříd k individuální logopedické péči.

 

Ve třídě Želviček je integrován chlapec na doporučení SPC Kroměříž s asistentem pedagoga.

Ve třídě Papoušků je integrovaný chlapec s vadou zraku a těžkou logopedickou vadou. Pracuje zde školní asistent, který je financován z projektu OP VVV.

 

V tomto školním roce, dle platné legislativy, mají rodiče povinnost jednat v zájmu dítěte a v případě potřeby navštívit, na doporučení mateřské školy, příslušná poradenská zařízení.

Je nutné ze strany zákonných zástupců reagovat na doporučení učitelek včas a zajistit tak pro dítě potřebná podpůrná opatření, která jsou nutná pro případné zařazení dítěte ke skupinové

nebo individuální integraci ve speciálních třídách.

 


  •