Speciální třída pro děti s vadami řeči - Papoušci

Třídní učitelky:          Vladislava Šuláková, ředitelka, logopedická asistentka

                                  Věra Juříčková, logopedická asistentka

                                  Asistentka pedagoga: Radana Svitáková

 

 

 

Do této speciální třídy jsou přijímány děti s poruchami řeči na základě doporučení Speciálního pedagogického centra (dále jen SPC) pro děti s vadami řeči při Mateřské, základní a střední škole pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Vedoucí pedagog SPC paní PaedDr. Yveta Odstrčilíková se souhlasem rodičů vyšetří individuálně každé dítě a určí diagnózu. Většinou jde o diagnózy typu dyslália multiplex, dysfázie a opožděný vývoj řeči. Mohou zde být zařazeny i děti, u kterých se projevuje neplynulost řeči a další vady dědičného původu.

 

Učitelky-logopedické asistentky připraví paní doktorce podklady ve formě diagnostického listu a dotazníku dítěte, který je součástí odborného posudku. Na základě posudku, který zpracovává PaedDr. Odstrčilíková vypracují učitelky pro jednotlivé děti individuální plány pedagogické podpory. Tyto plány jsou metodickým vodítkem pro denní individuální práci s dítětem při nápravě řeči nejen u zrcadla.

 

Ve třídě také plníme cíle vzdělávání stanovené v třídním vzdělávacím programu, který je uzpůsoben tak, aby obsáhl jak logopedickou péči, tak témata v návaznosti na školní vzdělávací program. Dnešní doba nedává dětem velký prostor pro rozvoj samostatného řečového projevu, téměř všechny děti mají problém s vyjadřovacími schopnostmi. I odborníci volají na poplach, protože se zjišťuje, že mnoho dětí v 6-ti letech nemá dozrálý fonematický sluch, z tohoto důvodu neumí správně vyslovit sykavky v různých kombinacích (s-š, c-č, z-ž), protože to neslyší.

 

Proto do svých činností zapojujeme různé hry a cvičení zaměřené na celkový rozvoj řečových schopností, dovedností a cvičení fonematického sluchu.  Zařazujeme gymnastiku mluvidel, cvičení svalů okolo úst, uvědomělý pohyb jazyka se zrakovou kontrolou v zrcadle a rytmická cvičení. Osvědčila se nám také Metoda dobrého startu, kdy na obyčejných lidových písníčkách a říkadlech procvičíme vše, co potřebujeme, včetně rozvoje grafomotoriky.

 

Naše děti se rády zapojují i do sportovních aktivit, které jim nabízí naše MŠ- plavání , bruslení, solná jeskyně, školympiáda, soutěže a
pohybové hry.